Close
  Indian J Med Microbiol
 

Table 5: Sharirika Vyadhi and Manas Lakshana

Table 5: <i>Sharirika Vyadhi</i> and <i>Manas Lakshana</i>